Katalogu
Fototeka
Arkiva.gov.al

Gjuhësi. Letërsi. Fjalorë në gjuhën arabe, perse dhe osmane
43

 • Şahidi

  1275 [1858]
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Alayın kraliçesi

  1295 [1879]
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Alifba

  1316 [1899]
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Almanca'dan türkçe'ye cep lugatı

  1318 [1902]
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Atvel şerhu't-telhis

  1284 [1867]
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Bir İzdivacın romanı

  1926
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Böğürtlen

  1926
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Divan-ı hazret-i Kuddusi

  1290 [1874]
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • El-cami ale'l-isâmi

  1277 [1860]
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • El-cildü'l-evvel min muharrem

  1318 [1902]
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • El-kâmûs

  1315 [1898]
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Fjalor osmanisht

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Fjalor turqisht

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Hanım mektubları

  1329 [1913]
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Kâfiye

  1281 [1865]
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Kâmûs-i fransevi, musavver türkçeden fransızcaya lugat

  1329 [1911]
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Kâmûs-i osmâni

  1313 [1897]
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Libër i sintaksës arabe

  1259 [1843]
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Lugat-ı ecnebiye İlaveli lugat-ı osmaniye

  1298 [1882]
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!
 • Lugat-ı naci

  Pa vt
 • Për të lexuar librin, ju lutem porositeni për në sallë!